Skip to content

O nas

Vizija in poslanstvo

V podjetju Primius gradnje načrtujemo spremembo poslovanja in organiziranosti z vnosom trajnostnih sestavin v projekte stanovanjske gradnje, kar nam zagotavlja obstoj in nov zagon poslovanja v prihodnje.

Razvili smo model upravljalno ravnalnega procesa z okoljskimi trajnostnimi sestavinami v projektih stanovanjske gradnje. Ta temelji na teoriji organizacije in okoljski odličnosti z upoštevanjem nemških smernic trajnostne gradnje. Priložnost se kaže v upoštevanju sestavin trajnostne gradnje in zahtev trajnostnega razvoja v projekte stanovanjske gradnje. Ta zahteva nove inovativne pristope. Iz navedenega izhajata vloga in pomen trajnostnih sestavin v gradbeni dejavnosti. Gre za spremembo v filozofiji pristopa. Ta pristop pomeni spremenjeno filozofijo menedžmenta podjetja, kar pomeni, da je politika trajnostnega razvoja sestavni del poslovne politike. Sestavine skrbi za trajnostni razvoj so vključene v vse procese, poslovne in organizacijske, v planiranje, izvedbo, kontrolo in celoten življenjski cikel stanovanjskega objekta.

Z uvajanjem novega modela trajnostnih sestavin v projekte stanovanjske gradnje bomo v podjetju Primius gradnje spremenili poslovno filozofijo v skladu z zahtevami časa in tako zagotovili dolgoročno trajnostno naravnanost. S stalnim prilagajanjem novim zahtevam okolja in investitorjev ter tudi najširši družbeni skupnosti želimo s predstavljenim modelom ponovno spodbuditi razvoj gradbene dejavnosti v Sloveniji ter tako soustvarjati trajnostno okolje, v katerem živimo.

Predlagani model vpeljave okoljskih trajnostnih sestavin v projekte stanovanjske gradnje izhaja iz sodobne organizacijske teorije, prepletene z osebnimi izkušnjami iz večletne gradbene prakse. Namen zasnove modela je postaviti razumljiv, preprost in sistematičen način za samoocenjevanje ali medsebojno primerjanje in ocenjevanje okoljskih trajnostnih sestavin v gradbenih projektih.

Najpomembnejša značilnost modela okoljskih trajnostnih sestavin v projektih stanovanjske gradnje je njegova aktualnost za današnjo in prihodnjo družbo. Temelji na izhodiščih družbene okoljske odgovornosti kot sodobno zasnovanega koncepta, ki namenja skrb za bivanjsko kulturo in zdravo okolje tako sedanjim kot prihodnjim generacijam.

Krog