fbpx

Tehnični podatki

Arhitekturne značilnosti zgradbe

1. Arhitekturne značilnosti predvidene zgradbe

Na območju predvidene gradnje je bil na pobudo investitorja sprejet OPPN za del območja PPE St9-S. Območje obsega zemljišča, ki ležijo zahodno od izvedene ceste »B« in severno od načrtovane nove Ulice Rezike Zalaznik, na zahodni strani Dravograjske ceste. To so zemljišča s parc. št. 2269/71-del, 2269/87, 2269/91, 2270/1, 2271/1, 2271/2, 2272/1, 2272/19, 2272/21 in 2273/1, vse k.o. Studenci in zemljišča s parc. št. 76/2-del in 1181/21-del, obe k.o. Zg. Radvanje. Velikost območja je približno 2,4 ha.Za zemljišča so bile po naročilu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Maribor izdelane Strokovne podlage za občinski podrobni prostorski načrt za območje zahodno od ceste »B« v k.o. Studenci v Mestni občini Maribor (ZUM, št. naloge 17042, september 2017).

Predvidena prostorska ureditev območja vzpostavlja rob stanovanjske pozidave proti Dravograjski cesti z dvema večstanovanjskima stavbama različnih etažnosti od P+3 do P+5, v zaledju območja so vrstne hiše. Ob cesti »B« se v pritličji večstanovanjskih stavb umeščajo različne komplementarne dejavnosti, v nadstropjih so stanovanja. Severno ležeča večstanovanjska stavba je velikosti 90 m x 20 m + 16 m x 25 m. Južno ležeča večstanovanjska stavba je velikosti 65 m x 20 m + 16 m x 35 m. V zahodnem delu območja je načrtovana organizirana vrstna gradnja stanovanjskih hiš, ki ChiefEssays.Net povzema morfološki vzorec vzhodno ležečih območij vrstnih hiš oz. verižnih hiš (Lorgerjeva, Bergantova ulica). Umeščenih je 5 nizov hiš etažnosti P+1, skupaj 32 hiš. Hiše so postavljene ob slepo ulico, vrt je orientiran proti jugu. Velikost hiše je med 6mx10m in 12m x 10m. Celotno območje je prometno navezano na cesto »B«, kolesarski in peš promet pa tudi na novo Ulico Rezike Zalaznik, obstoječo Ulico Rezike Zalaznik in Jenkovo ulico.

2. Splošni opis arhitekturne zasnove in lokacija

Predmet te projektne dokumentacije za izvedbo je Primius Blok A – južno ležeča večstanovanjska stavba oblike L, velikosti 64,6 m x 20 m + 16 m x 32,2 m. Etažnost objekta je K+P+5 (daljša lamela) in K+P+3 (krajša lamela). Objekt je v celoti namenjen stanovanjem, in sicer je predvidenih 89 stanovanjskih enot. Vhodi v objekt so trije, in sicer s severne, vzhodne in južne strani. Vertikalna komunikacija v objektu je urejena preko dveh stopnišč z osebnimi dvigali. Objekt je z daljšo stranico vzporeden z obstoječo cesto JP 750250, s katere je tudi urejen uvoz v podzemno garažo objekta. V podzemni garaži je zagotovljenih 91parkirnih mest, ob obstoječi cesti se uredi dodatnih 16 parkirnih mest (skupaj 107 PM). Na zahodni strani objekta je zelenica in otroško igrišče. Del zelenice ob objektu v pritličju se nameni atrijem, ki bodo pripadala pritličnim stanovanjem. Atriji bodo zamejeni z leseno ograjo višine do 2m.
Na SV delu gradbene parcele se v odmiku 1,5m od javne površine postavi spominsko obeležje ali kapelica, tlorisnih dimenzij ca. 1x1m in višine ca. 2m.Gradnja se bo vršila na sledečih zemljiških parcelah:
parc. št. 2269/91, 2270/1, 2271/1, 2272/1, 2272/19, 2272/21 in 2273/1, vse k.o. Studenci v skupni velikosti 23.534 m2.

3. Funkcionalna zasnova

Večstanovanjski objekt s podzemno garažo predstavlja zaključeno funkcionalno celoto, ki je del OPPN. Podzemna garaža, ki je namenjena objektu, ima uvoz z vzhodne (obstoječe) ceste. Objekt ima obliko L, ki v notranjosti tvori umirjeno območje, ki je namenjeno travniku in igri. Ob vzhodni stranici objekta je urejeno zunanje parkiranje in ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov. Ob severni strani je speljana cesta v notranjost območje OPPN, po kateri je dostop do enostanovanjskih hiš v ozadju, ki pa niso predmet tega projekta.Uvoz v garažo je dvosmeren, z dvižnimi sekcijskimi vrati na nivoju parkiranja. Nad uvozom je predviden nadstrešek v globini 2m in širini uvoza. Uvozna rampa je AB-plošča, površina metličen beton in po večini pokrita. Na zgornji in spodnji strani sta predvidena linijska požiralnika za meteorno vodo. Klančina je lomljena in sestavljena iz treh naklonov. V zgornjem območju 10%, srednjem 17% in spodnjem delu 6,4%. Svetla višina uvoza in minimalna višina garaže znaša 2,3m. Prometni režim v garaži je dvosmeren, širina vozišča 6m. Parkirna mesta so dimenzij min. 2,55x5m in jih je skupno 91. Od tega je 9 PM predvidenih za funkcionalno ovirane osebe (10%) in se nahajajo v bližini vhodov v kletno etažo objekta. Min. mere teh PM so 3,5x5m. V spodnjem delu uvozne klančine je predviden vhod v kolesarnico, kjer je predvidenih 108 parkirnih mest za kolesa. Iz garaže so predvideni 3 vhodi v kletni del objekta. Med osmi 1 in 2 se nahaja prostor za shrambe in tehnični prostor namenjen serverjem za varovalni sistem objekta. Ti prostori so zaključena enota in ne vodijo v zgornje etaže objekta.

Preostala dva vhoda v objekt vodita v skupni hodnik in do dveh stopniščnih jeder, ki predstavljajo vertikalno komunikacijo objekta. Oba komunikacijska jedra sta požarna stopnišča, ki sta v vseh etažah medsebojno povezana. V vsakem jedru se nahaja dvigalni jašek, izveden iz AB konstrukcije, ki omogoča vgradnjo osebnega dvigala z notranjimi dimenzijami kabine 110x210x220 (šxgxv) cm in prehodom 80cm. Stopniščna jedra predstavljajo požarne sektorje (podroben opis v načrtu požarne varnosti, ki je del tega projekta). Stopniščna ramena in podesti so široki 120cm, stopnice v nadstropjih so v razmerju 16,5/30cm, iz kleti do pritličja 18/27cm. Zaščitena so z ograjo in oprijemalom za roke. Odprtine v ograji onemogočajo prehod predmetov s premerom več kot 12 centimetrov in vzpenjanje otrok.

V kletni etaži se nahajajo tehnični prostori (vodovodni, elektro in vročevodni priključek), prostor za čistila z umivalnikom, prostor za hišnika in shrambe v min. izmeri 3m2 (pripadajo posameznim stanovanjem).
V pritličju objekta se nahajata dva vhoda (s severne in vzhodne strani). Oba vhoda sta zaščitena z nadstreškom. Omogočen je nadzor nad vstopanjem v stavbo, komunikacija s stanovalci in dostava pošte. Vhodni prostori v stavbo so širine 4,5 in 5,5m. Ob vhodu na severni strani objekta se nahaja dodatna kolesarnica, dostopna z zunanje strani objekta (s parkirnimi mesti za 25 koles). Oba vhoda v objekt preko vetrolovov vodita na notranji hodnik, ki omogoča horizontalno komunikacijo po celotnem objektu. V pritličju se nahaja 17 stanovanjskih enot, k vsaki pripada še zunanji atrij, ki je ograjen z ograjo višine do 2m. Ob severnem stopniščnem jedru se nahaja prostor s shrambami, ki se pripišejo določenim stanovanjem in omogočajo shranjevanje vsakodnevnih pripomočkov (kolesa, vozički, vrtna oprema,…).

V nadstropjih se funkcionalna zasnova ponavlja – skupni hodnik (v obliki L), dva stopniščna jedra (požarna stopnišča) in shrambe za stanovalce ob stopniščih. Stanovanja v daljši lameli imajo lože in so locirana na V ali Z, v krajši lameli imajo stanovanja balkone in so locirana na sever ali jug.

Tehnične značilnosti zgradbe

1. Gradbene izvedbe

1.1 OPIS ZEMELJSKIH DEL
Obstoječ teren je raven in zatravljen, ponekod grmovnice in manjša drevesa. Za potrebe gradnje se izvede odriv humusa v sloju 30 cm in odvede na gradbiščno deponijo. Široki izkop gradbene jame se izvede do globine ca. 4,30 m. Izkopni material se deponira na gradbiščno deponijo za zasip po končani gradnji, odvečni material se odvede na trajno deponijo. Dno izkopa gradbene jame se planira in utrdijo temeljna tla na modul stisljivosti minimalno 60 MPa. Pod temeljno ploščo se vgradi podložni betona v debelini 10 cm.1.2 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL TER AB MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ
Osnovna nosilna konstrukcija objekta je zasnovana v rastru 8m, in sicer armiranobetonska, stene debeline 25cm in talne plošče debeline 26cm. Nenosilni del konstrukcije bo izveden opečno in suhomontažno. Konstrukcija garaže je armiranobetonska na AB temeljni plošči in na AB stebrih in stenskih nosilcih. Debelina AB temeljne plošče pod objektom je 50cm, debelina AB temeljne plošče garaže je 30cm. Podrobnosti temeljenja in dilatacij so opisane v načrtih gradbenih konstrukcij.

Nosilna konstrukcija je deloma prefabricirana, in sicer je za zunanje stene kleti in nosilne stene etaž uporabljen zid tip BILASTRA, debeline 25cm (6 + 13 + 6cm), zunanja in notranja stran gladka sivo cementne barve, vključno s tovarniško vgrajeno armaturo.
Za garažno stropno ploščo so uporabljene plošče tipa OMNI – DUAL SOLUTION (območje nasutja nad kletjo), širine 240cm in višine H = 5 + 22 + 8cm, vključno s polistirolom višine 22cm za zmanjševanje teže, dimenzionirane skladno z EC2. Medetažne plošče v območju stanovanj so tipa OMNIA- DUAL SOLUTION, širine 240cm in višine H = 5 + 14 + 7cm, vključno s polistirolom višine 14cm za zmanjševanje teže, dimenzionirane skladno z EC2. Medetažne plošče so s spodnje strani gladke (tovarniško izdelane s kovinskimi opaži) in zato ni potreben notranji omet.

1.3 OPIS ZIDARSKIH DEL
Fasadne stene (kjer ni predviden nosilni fasadni AB zid) so opečne, in sicer debeline 20 cm. V kletnih prostorih, kjer ni nosilnih zidov je predviden zid iz betonskih zidakov debeline 20cm. Večina prebojev AB zidov so izvedeni tovarniško (prefabricirani nosilni elementi). Preboji in instalacijski kanali v opečnih elementih se izvajajo na licu mesta. Opečni zidovi so z notranje strani ometani in pleskani, z zunanje strani toplotno izolirani.

1.4 OPIS KANALIZACIJE
Potek kanalizacije in odvodnjavanja objekta je obdelan v načrtu zunanje ureditve in načrtu strojnih instalacij.

2. Obrtniške izvedbe

2.1 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
Vse skupne toplotne prehodnosti ovoja objekta so v priloženem izkazu toplotnih karakteristik stavbe in so skladne s pravilnikom PURES. Del projektne dokumentacije je elaborat energijskih lastnosti objekta.
Fasadni sistem objekta je tipa DEMIT (tankoslojni fasadni sistem) s toplotno izolacijo EPS debeline 18cm in koeficientom toplotne prevodnosti min. λ: 0,039 W/mK. V predelih kjer je potrebna posebna požarna odpornost (pas oken,…) se po potrebi izvede del fasade iz kamene volne. Zunanje stene proti zemlji (in manj ali neogrevanim prostorom) bodo izolirane s toplotno izolacijo XPS. Strop garaže in obloga stebrov in sten v neogrevani kleti se v pasu do 1m pod strop obložijo s toplotno izolacijo Heraklith (ali Drvoterm A2 ali enakovredno) iz negorljivega materiala v debelini 10cm in toplotna prevodnostjo med λ=0,040-0,081 W/mK.
Vhodna vrata (zunanja) v skupnih prostorih vrata v stopnišča so iz aluminija in imajo toplotno prehodnost min. 1,6 W/m2K ali boljšo. Fasadna zasteklitev je dvo oz. troslojna in ima toplotno prehodnost min. 1,3 W/m2K ali boljšo.
Okna so iz večkomornih PVC profilov, troslojna zasteklitev in s skupno toplotno prevodnostjo Uw=0,98 W/m2K ali bolje.
Streha bo toplotno izolirana v debelini min.20cm po celotni površini strehe, izolacija EPS ali XPS, s koeficientom toplotne prevodnosti min. λ: 0,040 W/mK. Naklon strešine se izvede z naklonsko izolacijo, kar dodatno izboljša toplotno prevodnost strehe. Naklonska izolacija se izvede v debeli min. 2 do 17cm debeline.
Talna izolacija medetažnih plošč je sestavljena iz sistemske plošče talnega ogrevanja deb.30mm, lahkega estriha iz stiropor kroglic deb.65mm in penjene folije za dušenje udarnega zvoga tipa GEFICEL TDZ, deb.5mm.2.2 OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA
V posebnem elaboratu in izkazu zaščite pred hrupom v stavbah, ki sta del te projektne dokumentacije, se opiše in utemelji zvočna zaščita objekta.

2.3 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN
Suhomontažne predelne stene se uporabijo za razmejitev prostorov znotraj stanovanj. Debelina stene je v tem primeru 15cm (obojestransko dvojno obložena stena iz mavčno-kartonskih plošč, kot npr. Knauf GKB), V mokrih prostorih se uporabijo impregnirane plošče (odporne na vlago, kot npr. Knauf GKBI). Prav tako se med stanovanji kjer ni predvidena nosilna AB konstrukcija uporabijo suhomontažne predelne stene, ki služijo mailorderbride kot protipožarna in protihrupna zaščita (kot npr. Knauf W115W z dvostransko dvoslojno oblogo na dvojni kovinski podkonstrukciji in enoslojno oblogo v notranjosti stene). Te medstanovanjske stene imajo požarno odpornost EI60 in zvočno zaščito R’w=min. 52dB po pravilniku o zaščiti pred hrupom v stavbah.
Instalacijske stene so izvedene in montažne kovinske konstrukcije in so z notranje strani obložene z mavčno-kartonskimi ploščami (eno oz. dvoslojna obloga).

2.4 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA
Vsa zunanja okna objekta so iz PVC večkomornih profilov in zunanjimi aluminijastimi žaluzijami za senčenje (zunanje žaluzije niso predvidene na severni strani objekta, kjer ni nevarnosti sončnega sevanja in pregrevanja – tu so predvidene notranje žaluzije).

Vso stavbno pohištvo v skupnih delih objekta (vhodna vrata z zasteklitvijo, okna na stopnišču in hodnikih, stranska izhodna vrata) je predvideno iz profilov iz aluminija (alternativa so jekleni profili). Zastekljenost enega od stopnišč je predvidena iz steklenih zidakov (kjer je tudi zahtevana požarna odpornost le-teh E60). Tudi notranje steklene predelne stene (med hodniki, stopnišči in vetrolovi) so iz aluminijastih profilov (ali alternativno jeklenih profilov).

2.5 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL
Instalacijska dela so podrobneje opisana v posameznih načrtih instalacijskih del (elektro in strojne instalacije). Objekt je ogrevan preko vročevodne podpostaje (priključek na že izvedene vročevodno omrežje). Bivalni prostori so naravno osvetljeni (okenske odprtine bivalnih prostorov predstavljajo 20% tlorisne površine prostora). Tudi hodniki in stopnišča imajo deloma naravno osvetlitev, deloma so umetno osvetljeni. Kletni prostori so v celoti umetno osvetljeni. Križanja med posameznimi instalacijami so usklajena in večinoma zakrita (nekateri elementi instalacij se vodijo znotraj prefabriciranih talnih plošč in sten.

2.6 OPIS PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
Sistem za odvod dima in toplote, ter požarni preboji in lopute so podrobno opisani v zasnovi požarne varnosti in v posameznih načrtih elektro in strojnih instalacij.

2.7 OPIS FINALNIH OBDELAV
zunanjost objekta:
Streha objekta je ravna (minimalni naklon med 1-1,6%). Finalni hidroizolacijski sloj bo PVC (tipa Sika ali podobno) ali FPO (tipa Bauder ali podobno). Atika streha se izvede z betonskim parapetom in je toplotno obložena za preprečitev toplotnih mostov.

Fasada je sistem tipa Demit ali podobno, ki je sestavljen iz sledečih komponent:
-lepilo za lepljenje, -malta za armiranje, -izolacijski sloj-armirna mreža,-osnovni premaz,-zaključni sloj

Slika. Sestava fasadnega sistema

Lože objekta (vzhodna in zahodna stan) so predvidene brez dodatne obdelave. Ker je konstrukcijski sistem zasnovan tako, da so prekinjeni vsi toplotni mostovi, se stene, strop in parapetni zid (ograja) ne obdelujejo in ostanejo vidni beton (prefabricirani elementi so gladki zaradi tovarniškega kovinskega opaža).
Balkoni so zaradi prekinitve toplotnih mostov obloženi s termoizolacijo. Na balkonih so predvidene kovinske ograje (pocinkane in prašno barvane) do višine mi. 1m nad finalnim tlakom in vertikalami na osni razdalji min.12cm.
Tlaki v ložah in na balkonih so keramični (položeni na protizmrzlinski estrih v naklonu in sloj toplotne izolacije)
notranjost objekta:

Stropovi v notranjosti so vidni beton. Vse potrebne instalacije se vodijo v prefabricirani konstrukciji.
Stene hodnikov in stopnišč so obložene z mavčno-kartonskimi oblogami in toplotno izolirane ter pleskane. Kjer ni zahtev za toplotno izolativnost se ohrani viden beton. Suhomontažne predelne stene v objektu so fugirane in pleskane.

Finalni tlaki so stanovanjih parket in keramika v predprostoru, kuhinji in kopalnicah. Hodniki in stopnišča v etažak so obloženi s keramiko. V kleti se finalni tlak izvede kot zaglajen beton (s posipom iz kvarca ali formulo Ashford). Finalni tlaki v etažah se polagajo na cementni estrih in podlogo iz toplotne izolacije. Kjer se izvede talno ogravanje se pod estrihom uporabi sistemska TI plošča debeline 30mm in pod njo toplotno iz zvočno izolativen stiropor-estrih.
Stopniščne ograje so izvedene kot zunanje, vendar pocinkane in lakirane. Izvedejo se do višine min. 1m nad finalnim tlakom.

3.2.8 OPIS DVIGAL
V objektu sta predvidena dva dvigala na elektro pogon (na obeh stopniščih). Dvigalo se montira v AB jašek. Glava jaškov ima višino nad zadnjo etažo ca. 360cm in sta poglobljena pod kletno etažo za ca.125cm. Kabina dvigala ima notranje dimenzije min. 110x210cm, svetla višina 200cm.

Omogočamo izjemne pogoje financiranja

Vsem kupcem stanovanj v naselju Primius v Mariboru smo uredili izjemne pogoje financiranja s fiksno ali variabilno obrestno mero. Preverite jih s klikom na spodnjo povezavo in naredite prvi korak k vašemu novemu stanovanju še danes.