Skip to content

Tehnično poročilo

Vrstne hiše Primius

Opis gradnje

Konstrukcija objektov je zasnovana v rastrih 6,8m, 8m in 10m, v armiranobetonski izvedbi, stene debeline 25cm in talne plošče debeline 30cm. Kjer je statično izvedljivo se nosilni armiranobetonski del nadomesti z nosilnim opečnim zidom. Nenosilni del konstrukcije bo izveden opečno (severni in južni obodni zidovi) in suhomontažno.
Konstrukcija nadstreškov za avtomobile pred objekti bo AB na AB točkovnih temeljih.
Etažna višina pritlične etaže je 2,75 m in 2,60 m v nadstropju. Površina nadstrešnice parkirnih mest je 30 m2.

Stene med vrstnimi hišami so skupne v prefabricirani armiranobetonski izvedbi, z notranje strani z obeh strani obložene (suhomontažno) zaradi toplotnih in akustičnih zahtev. Na eni strani je obložena z volno, obojestransko suhomontažno zaprta.

Streha objektov je predvidena ravna v minimalnem naklonu, končni sloj tipa FPO ali enakovredno. Kritina je mehansko pritrjena ali obtežena s plastjo pranega prodca v debelini ca. 5cm. Konstrukcija strešne plošče je armiranobetonska. Toplotna izolacija je naklonska debeline 27 cm do 43 cm.

Fasada bo izvedena v tankoslojnem fasadnem sistemi tipa Demit na toplotni izolaciji debeline 18cm, lambda=0,039W/mK.

Okna so predvidena PVC s trojno zasteklitvijo (skupne toplotne prehodnosti Uw=1,0 W/m2K ali bolje). Zunanja vrata bodo ALU izvedbe, notranja vrata lesena. Vsa okna imajo predvidene podometne rulete. Profili: Profine 88 MD, enostranski dekor, troslojno steklo Low-e 6+14TGI+6+14TGI+6

Low-e, deb. 46 mm, Ug=0,6 W/m2K

Okovje: PSK izvlečno drsna vrata

Tlaki v pritličjih objektov so keramik. Parket je predviden v dnevnih in spalnih prostorih oziroma v nadstropju. Kopalnice, wc in utility so predvideni v keramiki. Stenske obloge v kopalnicah in wc bodo v keramiki v območju straniščne školjke do višine 1,20m, v območju tušev 2,4m in v območju bane 1,8m. Nad keramiko bodo stene slikopleskarsko obdelane. Suhomontažne stene bodo pleskane.

Vrtne lope na atrijih bodo dimenzije 2 m X 3 m montažne izvedbe.

Južni atrij vsebuje temelje za morebitno izvedbo pergole.
Ograja je panelna z vrati na južni strani.

Meteorne vode so speljane v ponikovalnico, ki je locirana na južni strani parcele. Fekalna kanalizacija je speljana v ulični kanal.

Priključek vodovoda preko merilnega jaška navezanega na hidrantni vod.
Ogrevanje je talno s toplotno črpalko.

 • Prodec;
 • PVC SIKA;
 • Filc;
 • XPS 5cm;
 • EPS 20 cm;
 • ES 2-18 cm;
 • Hidroizolacija.

Pod nadstrešnico za avtomobile se izvede asfaltna površina kombinirana s tlakovci za označbo pešpoti. Južna zelenica se kombinira z izvedbo tlakovcev in zelenice.

Vratno krilo GLQ230, skriti panti, magnetna ključavnica, inoks kljuka, podboj GLQ230, okrasna letev 55 mm zaobljena, zidne odprtine š=640-680 mm/ 2120-2150mm, Prehod 569X2097 mm
Š=760-800 mm /2120-2150 mm Prehod: 694X2097 mm
Š=890-930 mm / 2120-2150 mm Prehod: 819X2097
Drsna vrata v kaseti s podbojem GLQ230

Močnostne električne instalacije

Objekt se bo napajal z električno energijo z nizkonapetostnim priključkom iz obstoječega nizkonapetostnega omrežja Elektro Maribor, v skladu s Soglasju za prikljočitev.

Po podatkih Elektro Maribor je na obstoječem elektro dovodu – nova transformatorska postaja, dovolj rezerve moči za priključek novogradnje. Na osnovi načrta NN razvoda, ki ga je naredil Elektro Maribor, se enostanovanjske stavbe napajajo iz novih elektro priključnih merilnih omaric novogradnje – PMO. Elektro priključne merilne omarice – PMO bodo štiri, vsaka za vrstno linijo za osem enostanovanjskih hiš.

V priključno merilne omarice novogradnje – PMO se instalirajo prenapetostna zaščita, tarifne varovalke in merilna mesta za vsako enostanovanjsko hišo. Iz PMO se z NN kabli napajajo glavni razdelilniki objektov (enostanovanjske hiše).

– Vsota Koničnih moč enostanovanjske hiše P =32000W
– Faktor prekrivanja fp =0,5
– Skupna koničnih moči objekta Pk =16000W
– Faktor moči cos= 0,95
– Konični tok Ik =24A

Objekt varujemo z varovalko 3 x 25A v PMO.
Razdelilec objekta se napajajo s kabli NAYY-J-4x16mm2

Podatki o merilnem mestu za enostanovanjske hiše:
– Napetost 400/230V
– Tarifne varovalke 3 x 25A
– Sistem napajanja TN-C-S
– Zaščita pred el. udarom s samodejnim odklopom

Za oskrbo z el. energijo po posameznih delih objekta bomo načrtovali razdelilnike.

Vsi razdelilniki bodo opremljeni z:

 • glavnim stikalom,
 • vtičnica 230V, 16A
 • prenapetostni odvodniki,
 • avtomatskimi varovalkami, odnosno instalacijskimi odklopniki
 • vrstnimi sponkami
 • stikalnimi in krmilnimi elementi

Kabelski razvodi do posameznih razdelilnikov bodo položeni po horizontalnih in vertikalnih energetskih kabelskih trasah v instalacijskih ceveh.

Instalacije po posameznih prostorih bodo predvidene s kabli NYM-J ali NYY-J. Polaganje kablov bo prilagojeno namembnosti prostorov – podometno ali nadometno.

Nizkonapetostni razvod bo izveden s kabli ustreznih tipov in presekov do vseh porabnikov. Vsi kabli morajo biti primerno dimenzionirani (z ozirom na moč; določeni močnejši zaradi naknadnega povečanja moči) in selektivno varovani.

Kabelske trase in ostali elektroenergetski in telekomunikacijski vodi morajo biti medsebojno usklajeni s strojnimi instalacijami in projektom arhitekture.

Pri izvedbi električnih instalacij, paralelno polaganje in križanje le teh je potrebno paziti na minimalni odmik močnostnih instalacij od telekomunikacijskih, ki mora biti vsaj 20cm.

Električna napeljava je izvedena pretežno podometno s kabli ustreznega preseka uvlečene v izolacijskih ceveh v betonski plošči, v estrihu, montažnih stenah in v stropni konstrukciji.

V objektu so predvideni električni porabniki, kot je razvidno iz priloženih instalacijskih načrtov in pripadajočih shem razdelilnika – to so priključki za nepremične porabnike, vtičnice 230V z zaščitnim kontaktom in priključki za razsvetljavo (lestenčni vijak oz. stropna doza) v posameznih prostorih.
V montažnih stenah in stropovih objekta se instalacija izvede podometno in mora biti položena v zaščitnih ceveh.

Višina montaže elementov se meri od gotovih tal – meri se od sredine elementa (osno) oz. priključka razen tam ko je posebej napisano.

Stikala so montirana na višini 1,2 m od tal (osno). Kjer je na eni lokaciji več stikal se instalirajo vertikalno ali horizalno, po zahtevah investitorja.
Vtičnic v prostorih se montirajo na standardno višino 40 cm od tal. Na kuhinjskem pultu se vtičnice montirajo na 1,1m. Vse višine v enem prostoru morajo biti na isti višini. Višine je potrebno uskladiti z višinami notranje opreme.

Vsi priključki naprav so predvideni po načrtu opreme. Mikrolokacije elementov je potrebno uskladiti z načrti opreme.

Načrtovana bo v skladu s smernicami SDR (Slovenskega društva za razsvetljavo), z upoštevanjem sodobnih evropskih norm ter nivoji osvetljenosti, ki bodo skladni s dodatkom 1 – tehnične smernice TSG-12640-001:2008.

Razsvetljava bo izvedena v skladu s smernicami SDR (Slovenskega društva za razsvetljavo), z upoštevanjem sodobnih evropskih norm, in v skladu z arhitekturnimi zasnovami prostorov in okolja.

Za razsvetljavo objekta se uporabijo svetilke LED, svetilke s fluorescentnimi cevmi, halogenimi žarnicami in drugimi sodobnimi svetlobnimi viri. Pri izračunu razsvetljave so upoštevani predpisi, priporočila slovenskega društva za razsvetljavo SDR in podatki proizvajalcev svetilk.

Svetlobno tehnični izračun je izdelan na bazi izračuna srednje horizontalne osvetljenosti. Račun srednje horizontalne osvetljenosti je izdelan po metodi srednjega svetlobnega toka, za katerega velja naslednja osnovna enačba:

kjer pomeni
φ – svetlobni tok (lm)
E -srednja horizontalna osvetljenost (lx)
S – površina prostora (m2)
η – izkoristek razsvetljave
ê – faktor zapraševanja in staranja

Pri izračunu kvalitete razsvetljave so izvedene še naslednje kontrole:
– kontrola enakomerne osvetljenosti,
– kontrola pravilne izbire izvorov svetlobe s kontrolo barvne reprodukcije.
Svetlobna telesa so razvrščena po prostorih tako, kot je razvidno iz tlorisov, nivo osvetljenosti dosega predpisane nivoje.
Vsa razsvetljava se bo krmilila lokalno s stikali pri vratih in prehodih in preko senzorjev na stropu in stenah.

 

Inštalacije za strojne naprave so projektirane skladno z določili projektanta strojnih inštalacij in strojne opreme, in so obdelane v strojnem načrtu.

V skladu s projektom strojnih naprav se predvidijo električne instalacije za naslednje naprave:

 • priprava zraka in klimatizacije
 • lokalne strojne naprave za prezračevanje in ogrevanje
 • toplotne črpalke

Projekt bo obdelal glavno in dodatno izenačevanje potencialov. Glavno izenačevanje potencialov (GIP) bo predvideno z glavno zbiralko za izenačevanje potencialov, ki bo vgrajena zraven glavnega razdelilnika. Na to zbiralko naj bodo povezani zaščitna zbiralka PE v glavnem razdelilniku, glavna vodovodna cev s premostitvijo vodomera, vertikale kanalizacije, glavne cevi centralne kurjave, kanali prezračevanja, armatura objekta, kovinske mase objekta, ipd., ter ozemljilo objekta.

Dodatno izenačevanje potencialov (DIP) bo predvideno v mokrih prostorih. V teh prostorih bodo vgrajene razvodnice za izenačevanje potencialov na katere je treba priključiti vse kovinske mase v prostorih kot so pritoki, odtoki, kanali prezračevanja, kovinski okvirji vrat, ipd.

Zaščita pred delovanjem strele zajema notranjo in zunanjo zaščito. Notranja zaščita zajema že opisano izenačevanje potencialov. Zunanja zaščita bo predvidena glede na oceno tveganj po IEC 62305-2 in naj zajema lovilni sistem, ki bo predviden s položitvijo alu žice na izpostavljene robove strehe.

Z vrednotenjem rizikov je določen IV. nivo zaščite objekta pred delovanjem strele.

V smislu tehnične smernice za strelovode je strelovodna naprava izdelana tako, da se celotni objekt obda s kovinsko kletko ( maksimalno 20x20m), ki jo tvorijo:

– lovilci,
– odvodi na fasadi,
– zemnik.

V sistem bodo zajeti (povezani) tudi žlebovi za odtok meteorne vode. Odvodni vodi bodo predvideni iz alu žice in naj predstavljajo čim krajšo povezavo z ozemljitvenim sistemom. Priklop na ozemljitveni sistem naj bo s preizkusnimi spoji, ki naj omogočajo ločitev odvodnih vodov od ozemljila. Ozemljitveni sistem naj bo predviden iz FeZn25x4mm valjancem položenim v temeljih objekta.

Zaščita pred električnim udarom je izvedena v dveh stopnjah:

 • zaščita pred neposrednim dotikom
 • zaščita pri posrednem dotiku

Za zaščitni ukrep pred posrednim dotikom se bo uporabila zaščita s samodejnim odklopom napajanja.

Naveden način zaščite je usklajen s pogoji sistema omrežja.

Zaščitne naprave morajo ob napaki v določenem času samodejno odklopiti tiste dele instalacije, ki jih ščitijo.

Za stalno nameščene porabnike velja, da mora zaščita s samodejnim odklopom napajanja delovati v času 5s v kolikor se pojavi napetost dotika 50V, za prenosne porabnike pa v času 0,4s.

Dimenzioniranje vodnikov je izvedeno za vse energetske dovode z upoštevanjem vseh osnovnih vrednosti.

Kabli so dimenzionirani z ozirom na nazivni tok varovalnih elementov, ter dovoljeni padec napetosti. Osnova za dimenzioniranje je dolžina vodnikov in nazivna moč porabnikov.

Signalne in telekomunikacijske instalacije

Objekt bo priključen na krajevno TELEKOM omrežje s telefonskim kablom v skladu s Telekom Soglasjem za priključitev.

Telefonski kabel se priključi v Telekom omarici. Iz nje se napeljejo kabli do komunikacijske omare KO v pritličju, iz nje pa do komunikacijskih vtičnic.

Razvod komunikacij se izvede s kabli FTP cat.6 uvlečenimi v instalacijske cevi, kot je prikazano v enopolni shemi telefonije in v tlorisih.

Za sprejem RTV programov je objekt priključen na razvod CATV kabelskega signala – CATV, instalacija pa se izvede tako, da bo možno instalirati individualno antensko napravo.

Priključni kabel se zaključi v priključni omarici. Iz nje se napeljejo kabli do komunikacijske omare KO v pritličju, iz nje pa do RTV vtičnic. Razvod RTV signalov se izvede s koaksialnimi kabli CV41S uvlečenimi v instalacijske cevi, kot je prikazano v enopolni shemi RTV in v tlorisih.

V objektu se izvede video domofonska instalacija, ki je namenjena vzpostavljanju govorne in video veze med obiskovalci pri vhodnih vratih in stanovalci.

Domofonska naprava je sestavljena iz:

 • napajalno ojačevalne enote nameščene v pritličju.
 • pozivni tablo s pozivnimi tipkami, tipko za osvetlitev, mikrofonom, zvočnikom in kamero, nameščen ob vhodu (po izbiri investitorja lahko tudi ob vhodu na parcelo),
 • govorni aparati v pritličju in nadstropju.

Videodomofonski sistem, sestavljajo dve notranje enote – monitorji s slušalko, ki so nameščene v pritličju in nadstropju. Zunanja enota z video kamero pa bo nameščena pri glavnih vhodnih vratih. Vrata, povezana na sistem videofona, morajo biti opremljena z elektro ključavnico, katero je možno odpirati z notranjimi enotami.

Instalacija domofona se izvede s kabli FTP cat.5, ter IY(St)Y uvlečenimi v instalacijske cevi. Instalacija se naj izvede tako, da bo možno kable izvleči in zamenjati v primeru, da se instalira drugačna domofonska naprava (videodomofon).

Lokacija govornih aparatov in pozivnega tabloja je razvidna iz tlorisov, povezave, število žil in preseki pa so razvidni v enopolni shemi domofona (potrebno jih je prilagoditi dejansko izbrani opremi).

Izvajalec elektro instalacij in ostale opreme je dolžan uporabiti elektro instalacijski material po veljavnih predpisih. V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po predpisih, je potrebno investitorju, nadzornemu organu ter inšpekcijskim službam predložiti ustrezne certifikate.

Investitor in izvajalec sta dolžna pred začetkom del preveriti usklajenost posameznih projektov. Izvajalec je dolžan pred pričetkom del in pred nabavo opreme na licu mesta preveriti stanje objekta. V kolikor so potrebne spremembe ali pa se ugotovi, da se je spremenila namembnost objekta mora o tem pismeno obvestiti projektanta in nadzorni organ ter zahtevati pismeno soglasje o potrebni spremembi.

Izvajalec je dolžan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednja preverjanja in meritve:

 • zaščite pred električnim udarom, vštevši merjenje razmika pri zaščiti z ovirami ali okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega,
 • ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termični mi vplivi glede na trajno, dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti, – izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor,
 • brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede ločilne razdalje,
 • izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive,
 • prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika,
 • obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij,
 • prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme, – povezave vodnikov,
 • dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,
 • neprekinjenosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,
 • neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačenje potenciala,
 • izolacijska upornost električne instalacije,
 • zaščita z električno ločitvijo tokokrogov, – samodejni odklop napajanja, – funkcionalnost.

Na NN aparatih je potrebno opravljati periodične preglede in servisiranje v skladu z navodili proizvajalca posameznega aparata.

O pregledih, meritvah, kontrolah in servisnih posegih se vodi pismena dokumentacija.

Pregled in preizkus po končani montaži je potrebno izdelati v smislu Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. List RS št. 41/2009; Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012) in tehnične smernice (TSG-N-002:2021).

Vse meritve sme izvajati samo pooblaščena oseba.

Projekt bo obdelal glavno in dodatno izenačevanje potencialov. Glavno izenačevanje potencialov (GIP) bo predvideno z glavno zbiralko za izenačevanje potencialov, ki bo vgrajena zraven glavnega razdelilnika. Na to zbiralko naj bodo povezani zaščitna zbiralka PE v glavnem razdelilniku, glavna vodovodna cev s premostitvijo vodomera, vertikale kanalizacije, glavne cevi centralne kurjave, kanali prezračevanja, armatura objekta, kovinske mase objekta, ipd., ter ozemljilo objekta.

Dodatno izenačevanje potencialov (DIP) bo predvideno v mokrih prostorih. V teh prostorih bodo vgrajene razvodnice za izenačevanje potencialov na katere je treba priključiti vse kovinske mase v prostorih kot so pritoki, odtoki, kanali prezračevanja, kovinski okvirji vrat, ipd.

Zaščita pred delovanjem strele zajema notranjo in zunanjo zaščito. Notranja zaščita zajema že opisano izenačevanje potencialov. Zunanja zaščita bo predvidena glede na oceno tveganj po IEC 62305-2 in naj zajema lovilni sistem, ki bo predviden s položitvijo alu žice na izpostavljene robove strehe.

Z vrednotenjem rizikov je določen IV. nivo zaščite objekta pred delovanjem strele.

V smislu tehnične smernice za strelovode je strelovodna naprava izdelana tako, da se celotni objekt obda s kovinsko kletko ( maksimalno 20x20m), ki jo tvorijo:

– lovilci,
– odvodi na fasadi,
– zemnik.

V sistem bodo zajeti (povezani) tudi žlebovi za odtok meteorne vode. Odvodni vodi bodo predvideni iz alu žice in naj predstavljajo čim krajšo povezavo z ozemljitvenim sistemom. Priklop na ozemljitveni sistem naj bo s preizkusnimi spoji, ki naj omogočajo ločitev odvodnih vodov od ozemljila. Ozemljitveni sistem naj bo predviden iz FeZn25x4mm valjancem položenim v temeljih objekta.

Zaščita pred električnim udarom je izvedena v dveh stopnjah:

 • zaščita pred neposrednim dotikom
 • zaščita pri posrednem dotiku

Za zaščitni ukrep pred posrednim dotikom se bo uporabila zaščita s samodejnim odklopom napajanja.

Naveden način zaščite je usklajen s pogoji sistema omrežja.

Zaščitne naprave morajo ob napaki v določenem času samodejno odklopiti tiste dele instalacije, ki jih ščitijo.

Za stalno nameščene porabnike velja, da mora zaščita s samodejnim odklopom napajanja delovati v času 5s v kolikor se pojavi napetost dotika 50V, za prenosne porabnike pa v času 0,4s.

Dimenzioniranje vodnikov je izvedeno za vse energetske dovode z upoštevanjem vseh osnovnih vrednosti.

Kabli so dimenzionirani z ozirom na nazivni tok varovalnih elementov, ter dovoljeni padec napetosti. Osnova za dimenzioniranje je dolžina vodnikov in nazivna moč porabnikov.

Ogrevanje

Ogrevanje se bo vršilo z nizkotemperaturnim talnim gretjem z lastno deljeno toplotno črpalko zrak/voda proizvajalca Samsung. Zunanja enota bo nameščena na strehi hiše. Sistem bo možno krmiliti tudi preko wi-fi vmesnika na daljavo. Notranja enota ima vgrajen ogrevalnik tople sanitarne vode.


Hlajenje je možno pasivno preko talnega sistema gretja, dodatno pa je pripravljena predinstalacija za eno deljeno klimatsko napravo možnostjo montaže zunanje enote na streho in notranjo enoto v dnevnem prostoru v pritličju.

V kuhinji je priključek za kuhinjsko napo, katera je vodena na prosto skozi streho.

Strojne instalacije

Ogrevanje se bo vršilo z nizkotemperaturnim talnim gretjem z lastno deljeno toplotno črpalko zrak/voda proizvajalca Samsung. Zunanja enota bo nameščena na strehi hiše. Sistem bo možno krmiliti tudi preko wi-fi vmesnika na daljavo. Notranja enota ima vgrajen ogrevalnik tople sanitarne vode.


Hlajenje je možno pasivno preko talnega sistema gretja, dodatno pa je pripravljena predinstalacija za eno deljeno klimatsko napravo možnostjo montaže zunanje enote na streho in notranjo enoto v dnevnem prostoru v pritličju.

V kuhinji je priključek za kuhinjsko napo, katera je vodena na prosto skozi streho.